ASCII ART

最近太忙了,忙里偷闲摸一下

很久之前就玩过类似的文本或者图片转字符画的小工具。今天群里有人在讨论,又找出来玩了一下

https://patorjk.com/software/taag/

字符串转字符画,有字体可以选

1
2
3
4
5
6
7
8
                                 
_/_/_/ _/ _/
_/ _/ _/ _/ _/_/_/ _/ _/ _/ _/_/_/
_/_/_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/_/
_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/_/
_/ _/ _/_/_/ _/ _/ _/_/_/ _/ _/_/_/ _/_/_/
_/
_/
阅读更多